[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1701724920787.png (11.3 KB, 222x227, pii.png)

 No.13141

Heips. Onko täällä paikalla neurotieteilijöitä taikka sen harrastajia tai tutkijoita?

 No.13142

juu

 No.13145

>>13142

Osaatko kertoa neurotieteellisen näkökulman siitä, että henkilö jolla on olematon taikka vähäinen opioidi/aatti toleranssi, ei tunne kylmää. Keho kyllä tunnistaa kylmän ja tulee kylmettymisen fyysiset oireet (hampaiden kalina, tärinä yms.), mutta ihminen ei tunne kylmyyden tunnetta.

 No.13153

>>13145
katkos hermosolujen ja qualian välillä
t. eri

 No.13173

>>13153

Mikäs on qualia? Ihan uusi termi linulle.[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]